ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه 

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم بین‏ المللی در بیماران تصلب چندگانه

مقاله 5، دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 83-

102  XML اصل مقاله (1206 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگانولی اله کاشانی 1 ؛ بهروز گل محمدی1 ؛ سمانه عطارزاده فدکی21

استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سراسری سمنان2

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،تعیین ویژگی‏های روان­سنجی نسخۀ فارسی "مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن، فرم بین ‏المللی" در بیماران تصلب چندگانه می­ باشد. بدین ­منظور و جهت تأیید روایی سازه، 170 نفر از افراد مبتلا به تصلب چندگانه (95 مرد و 75 زن) شهرستان مشهد (با میانگین سنی 02/46 سال) به ­شکل نمونۀ در­دسترس انتخاب شدند و نسخۀ فارسی "مقیاس کوتاه ­کارآمدی افتادن" فرم بینالمللی را تکمیل کردند.ابتدا با استفاده ازروش ترجمه ـ­باز­ترجمه،روایی صوری وصحت ترجمۀ نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه ­کارآمدی افتادن­ فرم بینالمللی تأییدشد.در­ادامه،برای تعیین روایی سازة مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی­ بر مدل‏یابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین،جهت تعیین همسانی ‏درونی مقیاس، ضریب آلفای ‏کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت وبه­ منظور تعیین پایایی زمانی گویه‌ها نیز ضریب هم­بستگی درون­ طبقه‏ ای در روش آزمون ـ آزمون مجدد به­ کار رفت. یافته­ ها نشان می­ دهند که شاخص‎های برازندگی(TLI=0.99, CFI=1, RMSEA=0.067)، همسانی درونی (94/0) و پایایی زمانی (83/0) از مقدار قابل­ قبولی برخوردار هستند که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه ­کارآمدی افتادن­ فرم بینالمللی می‌باشد. با توجه به این نتایج، نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه ­کارآمدی افتادن­ فرم بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی خودکارآمدی افتادن در افراد مبتلا به تصلب چندگانۀ ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه ها

کارآمدی افتادن؛ روایی‏ سازه؛ همسانی درونی؛ پایایی زمانی

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها