تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس 

تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏ شدۀ تنیس

مقاله 7، دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-121  XML                        اصل مقاله (228 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

احمد نیک روان 1؛ ولی اله کاشانی1؛ الهه مصطفایی فر2

1. استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2. کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده 
هدف پژوهش حاضر مطالعۀ تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس بود. 50 نفر از دانشجویان دختر 19 تا 25 سالۀ دانشگاه سمنان با توجه به پرسشنامه‎های مرتبط با متغیرهای تحقیق به‌عنوان نمونه انتخاب و به پنج گروه خواب کامل، محرومیت از خواب، خواب و مداخلۀ پس‌گستر، محروم از خواب و مداخلۀ پس‌گستر و فاصلۀ کمتر از یک ساعت تقسیم شدند. برای سنجش یادگیری ناپیوسته از بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس که قوانین و شیوۀ امتیازدهی شبیه به بازی واقعی بود، استفاده شد. برای تحلیل استنباطی داده‎ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و اندازه‌گیری‌های مکرر در سطح معناداری 05/0≥ P استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت یادگیری ناپیوسته (001/0Sig=) و نمره‌های یادداری گروه‌های پژوهش (001/0Sig=) معنادار است. سطح اجرای روز بعد گروه‎های دارای فاصلۀ زمان استراحت کافی بین دو جلسه و استراحت کامل، نسبت به روز قبل بالاتر بود. کم‎خوابی و مداخلۀ پس‏گستر اثر معکوس داشتند. بنابراین افرادی که در حال یادگیری مهارت‌اند، باید بر الگوی خواب و فعالیت‌های روزانۀ خود نیز توجه داشته باشند تا یادگیری مهارت دچار اختلال نشود و از تمرین خود بهرۀ بیشتری ببرند.

کلیدواژه ها

بازی رایانه‌ای؛ خواب؛ محرومیت‏؛ مداخلۀ‏پس‏گستر؛ یادگیری ‏ناپیوسته

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها